พ.ต.ต.อมรศักดิ์ กลิ่นเมฆ
ผบ.ร้อย ตชด.417

 การปฏิบัติที่สำคัญ


 หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์



พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต
 BPP.417 ON VIDEO


 ร้องทุกข์-ร้องเรียน


การเปิดให้บริการร้องทุกข์ ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางให้บุคคลทั่วไปได้สามารถร้องทุกข์ ร้องเรียนมายังหน่วยงานได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา สามารถนำไปดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว เรื่องที่จะนำมาร้องทุกข์ ร้องเรียนได้ จึงจะต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของ ร้อย ตชด.417 ในเรื่องดังต่อไปนี้
   -กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
   -กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
   -ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
   -กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
   -เรื่องที่ร้องทุกข์ ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่น
   เข้าห้องร้องทุกข์-ร้องเรียน

    ภาพข่าวกิจกรรม ร้อย ตชด.417



เมื่อ 23-24 มีนาคม 2566 สนับสนุนกำลังพลเพื่อทำหน้าที่ครูฝึก (ชรบ.) รุ่นที่ 9/66    79   

อ่านต่อ...


เมื่อ 21-22 มีนาคม 2566 สนับสนุนกำลังพลเพื่อทำหน้าที่ครูฝึก (ชรบ.) รุ่นที่ 8/66    89   

อ่านต่อ...


เมื่อ 20-21 มีนาคม 2566 สนับสนุนกำลังพลเพื่อทำหน้าที่ครูฝึก (ชรบ.) รุ่นที่ 7/66    76   

อ่านต่อ...


เมื่อ 16-17 มีนาคม 2566 สนับสนุนกำลังพลเพื่อทำหน้าที่ครูฝึก (ชรบ.) รุ่นที่ 6/66    70   

อ่านต่อ...


เมื่อ 15-16 มีนาคม 2566 สนับสนุนกำลังพลเพื่อทำหน้าที่ครูฝึก (ชรบ.) รุ่นที่ 5/66    81   

อ่านต่อ...


เมื่อ 14-15 มีนาคม 2566 สนับสนุนกำลังพลเพื่อทำหน้าที่ครูฝึก (ชรบ.) รุ่นที่ 4/66    80   

อ่านต่อ...


เมื่อ 13 มีนาคม 2566 ตรวจสอบพื้นที่อนุรักษ์ป่า    85   

อ่านต่อ...


เมื่อ 9-10 มีนาคม 2566 สนับสนุนกำลังพลเพื่อทำหน้าที่ครูฝึก (ชรบ.) รุ่นที่ 3/66    69   

อ่านต่อ...


เมื่อ 9 มีนาคม 2566 เวลา 12.30 – 13.30 น. ตรวจเยี่ยม คณะครู ตชด.และนักเรียน รร.ตชด.บ้านสวนเพชร    68   

อ่านต่อ...


เมื่อ 9 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 - 12.00 น. ตรวจเยี่ยมคณะครู ตชด.และนักเรียน รร.ตชด.สิริราษฎร์    68   

อ่านต่อ...