พ.ต.ต.อมรศักดิ์ กลิ่นเมฆ
ผบ.ร้อย ตชด.417

 การปฏิบัติที่สำคัญ


 หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต
 BPP.417 ON VIDEO


 ร้องทุกข์-ร้องเรียน


การเปิดให้บริการร้องทุกข์ ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางให้บุคคลทั่วไปได้สามารถร้องทุกข์ ร้องเรียนมายังหน่วยงานได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา สามารถนำไปดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว เรื่องที่จะนำมาร้องทุกข์ ร้องเรียนได้ จึงจะต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของ ร้อย ตชด.417 ในเรื่องดังต่อไปนี้
   -กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
   -กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
   -ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
   -กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
   -เรื่องที่ร้องทุกข์ ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่น
   เข้าห้องร้องทุกข์-ร้องเรียน

    ภาพข่าวกิจกรรม ร้อย ตชด.417เมื่อ 10 มีนาคม 2566 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดสมหวังวนาราม    80   

อ่านต่อ...


เมื่อ 9 มีนาคม 2566 รับการตรวจเยี่ยมจากผู้บังคับบัญชา    91   

อ่านต่อ...


เมื่อ 8 มีนาคม 2566 ตรวจสอบพื้นที่อนุรักษ์ป่า    80   

อ่านต่อ...


เมื่อ 3 มีนาคม 2566 สนับสนุนวิทยากรครูฝึก    80   

อ่านต่อ...


เมื่อ 2 มีนาคม 2566 ดำเนินกิจกรรมวิทยากรลูกเสือ    80   

อ่านต่อ...


เมื่อ 26-27 กุมภาพันธ์ 2566 ตรวจเยี่ยมกำลังพล ร้อย ฉก.ตร.ปัตตานี 923    98   

อ่านต่อ...


เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2566 จัดกำลังพลจิตอาสาบริจาคโลหิต    89   

อ่านต่อ...


เมื่อ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 สนับสนุนกำลังพลเพื่อทำหน้าที่ครูฝึก (ชรบ.) รุ่นที่ 2/66    74   

อ่านต่อ...


เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย    75   

อ่านต่อ...


เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียน ตชด.    88   

อ่านต่อ...