พ.ต.ต.อมรศักดิ์ กลิ่นเมฆ
ผบ.ร้อย ตชด.417

 การปฏิบัติที่สำคัญ


 หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต
 BPP.417 ON VIDEO


 ร้องทุกข์-ร้องเรียน


การเปิดให้บริการร้องทุกข์ ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางให้บุคคลทั่วไปได้สามารถร้องทุกข์ ร้องเรียนมายังหน่วยงานได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา สามารถนำไปดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว เรื่องที่จะนำมาร้องทุกข์ ร้องเรียนได้ จึงจะต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของ ร้อย ตชด.417 ในเรื่องดังต่อไปนี้
   -กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
   -กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
   -ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
   -กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
   -เรื่องที่ร้องทุกข์ ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่น
   เข้าห้องร้องทุกข์-ร้องเรียน

    ภาพข่าวกิจกรรม ร้อย ตชด.417เมื่อ 7 มิถุนายน 2566 ร้อย ตชด.417 จัดกำลังพลพัฒนาโรงเรียน ตชด.บ้านสวนเพชร    173   

อ่านต่อ...


เมื่อ 2 มิถุนายน 2566 ตรวจความพร้อมชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย    81   

อ่านต่อ...


เมื่อ 2 มิถุนายน 2566 กิจกรรมจิตอาสา    71   

อ่านต่อ...


เมื่อ 27 พฤษภาคม 2566 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบึงขุนทะเล เฉลิมพระเกียรติ    65   

อ่านต่อ...


เมื่อ 26 พฤษภาคม 2566 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียน ตชด.    73   

อ่านต่อ...


เมื่อ 23-24 พฤษภาคม 2566 สนับสนุนกำลังพลเพื่อทำหน้าที่ครูฝึก (ชรบ.) รุ่นที่ 18/66    86   

อ่านต่อ...


เมื่อ 8 พฤษภาคม 2566 ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหน่วย    74   

อ่านต่อ...


เมื่อ 26 เมษายน 2566 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่    86   

อ่านต่อ...


เมื่อ 25 เมษายน 2566 ตรวจเยี่ยมกำลังพล ร้อย ฉก.ตร.ปัตตานี 923    318   

อ่านต่อ...


เมื่อ 31 มีนาคม 2566 ตรวจเยี่ยมกำลังพล ร้อย ฉก.ตร.ปัตตานี 923    87   

อ่านต่อ...