ดาวน์โหลด แผน เอกสารและคู่มือ

ลำดับชื่อเอกสาร[Document Name]ขนาดไฟล์[Size]Action
1แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ร้อย ตชด.4174.5 MBDownload
2แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ร้อย ตชด.4176.9 MBDownload