1.ประวัติความเป็นมา

        เมื่อปี พ.ศ. 2508 พคท.สาขาภาคใต้เล็งเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของ พท.บ.ช่องช้าง ต.ช่องช้าง อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี จึงได้เริ่มก่อตั้งและดำเนินงานด้านมวลชนมีการจัดตั้งสมาชิกเป็นแกนนำเคลื่อนไหวทางการเมืองและการทหารเป็นแห่งแรกในภาคใต้ ได้มีสมาชิกและกำลังติดอาวุธเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ กก.ตชด.เขต 8 (นามหน่วยขณะนั้น) จึงได้จัดส่งกำลัง 1 มว.ตชด.เข้าตั้งฐานปฏิบัติการ บ.เขาโคก ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อ ปปป.การขยายตัวของ ผกค.แต่ไม่สามารถลดการขยายตัวของ ผกค.ได้ กก.ตชด.เขต 8 จึงได้ส่งกำลังเข้าปฏิบัติการใน พท.อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี เพิ่มขึ้นอีก 3 มว.ตชด.โดยขึ้นการบังคับบัญชากับ กก.ตชด.เขต 8 เมื่อกำลังเพิ่มมากขึ้นประกอบกับ กก.ตชด.เขต 8 อยู่ห่างไกลกับหน่วยปฏิบัติการมากพอสมควร จึงได้จัดตั้ง กองร้อย 3 กก.ตชด.เขต 8 (กองร้อยชั่วคราว) ขึ้นที่ บ.กม.ศูนย์ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อปี พ.ศ. 2513 เพื่อควบคุมบังคับบัญชากำลัง ตชด.ที่ปฏิบัติการใน พท.จ.สุราษฎร์ธานี ทั้งหมด

        เมื่อปี พ.ศ. 2515 การปฏิบัติการของ ผกค.ใน พท.ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงได้ย้าย กองร้อยชั่วคราว จาก บ.กม.ศูนย์ ไปตั้ง กองร้อยชั่วคราว ที่ บ.ดอนเหรียง ต.เวียงสระ จ. สุราษฎร์ธานี ต่อมาเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2521 ได้ถูก ผกค.เข้าโจมตีที่ตั้ง กองร้อยชั่วคราว เป็นเหตุให้ฝ่ายเราเสียชีวิต 2 นาย บาดเจ็บ 4 นาย

         เมื่อปี พ.ศ. 2522 ได้ย้าย กองร้อยชั่วคราว จาก บ.ดอนเหรียง ไปตั้ง กองร้อยชั่วคราว ที่ บ.นาเหนง ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี จนถึงปี พ.ศ. 2525 การตั้ง กองร้อยชั่วคราว ที่ บ.นาเหนง มีที่ดินประมาณ 10 ไร่ ไม่เพียงพอในการจัดตั้ง กองร้อยถาวร ได้

2. การจัดตั้งหน่วย

        เมื่อปี พ.ศ. 2525 กก.ตชด.เขต 8 ได้พิจารณาเห็นว่า พท.บ.ท่าคุย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เหมาะที่จะตั้งเป็น กองร้อยถาวร ได้มีเนื้อที่เพียงพอ จึงได้จัดตั้ง กองร้อยถาวร ขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2525 มีเนื้อที่ทั้งหมด 98 ไร่ ต่อมาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2529 บช.ตชด.ได้แบ่งส่วนราชการ กก.ตชด.เขต 8 เป็น 2 กองกำกับการ และ กองร้อย 3 กก.ตชด.เขต 8 จึงเปลี่ยนนามเป็น กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่417 ขึ้นการบังคับบัญชากับ กก.ตชด.41 ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

3.พื้นที่รับผิดชอบ

        ประกอบด้วย 12 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ อ.ดอนสัก อ.ท่าชนะ อ.ไชยา อ.ท่าฉาง อ.พุนพิน อ.บ้านนาเดิม อ.บ้านนาสาร อ.เวียงสระ อ.เกาะสมุย และ อ.เกาะพะงัน


copyright ©  2020 By Border patrol police campany 417
จัดทำโดย
ดาบตำรวจวิสูจน์ ชาแก้ว งานแผนงานฯ ร้อย ตชด.417