วิสัยทัศน์ พันธกิจ บช.ตชด.

 วิสัยทัศน์
      "กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นหน่วยงานหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีความเชี่ยวชาญในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน"
 อุดมการณ์ของตำรวจตระเวนชายแดน
     ข้อ 1 เทิดทูนไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเอกลักษณ์ของความเป็นไทยรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
     ข้อ 2 ความอยู่รอดของชาติ และความผาสุกของประชาชนอยู่เหนือชีวิตและความเหนื่อยยากของตำรวจตระเวนชายแดน
     ข้อ 3 ตำรวจตระเวนชายแดน จะต้องมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ประหยัด ขยันหมั่นเพียร มีคุณธรรมรับใช้ประชาชน และมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ยุติธรรม สามารถพึ่งตัวเองได
 เป้าประสงค์ของตำรวจตระเวนชายแดน
     1.พื้นที่ชายแดนและพื้นที่ ที่มีปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัย จากภัยคุกคาม
     2.ประชาชนได้รับความปลอดภัย เสมอภาค เป็นธรรมและอยู่ดีมีสุข
 พันธกิจของตำรวจตระเวนชายแดน
     1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ ราชินี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ อย๋างมีประสิทธิภาพสมพระเกียรติและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ
     2.เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ด้านความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน
     3.รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
     4.พัฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
     5.สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     6.ดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบัานในระดับพื้นที่
     7.พัฒนาหน่วยและระบบบริหารจัดการที่ดี

copyright ©  2020 By Border patrol police campany 417
จัดทำโดย
ดาบตำรวจวิสูจน์ ชาแก้ว ร้อย ตชด.417