รายนามผู้บังคับกองร้อย อดีต - ปัจจุบัน
ลำดับ ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1 ร.ต.ท.สวัสดิ์ สารสิทธิ์ ผู้บังคับด้าน -
2 ร.ต.ต.วิชัย สุขมงคล ผู้บังคับกองร้อยที่ 3 -
3 ร.ต.ท.ชยฺ ชัยยศ ผู้บังคับกองร้อยที่ 3 -
4 ร.ต.ท.บัญญัติ จาบประไพ ผู้บังคับกองร้อยที่ 3 -
5 ร.ต.อ.สมาน จารุโยธิน ผู้บังคับกองร้อยที่ 3 -
6 ร.ต.อ.สุทน วันเพ็ญ ผู้บังคับกองร้อยที่ 3 -
7 พ.ต.ท.สุวัฒน์ บุญสุนทร ผู้บังคับกองร้อยที่ 3 -
8 พ.ต.ท.สัญญา แก้วเชื้อ ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 417 พ.ศ.2529 - พ.ศ.2534
9 พ.ต.ท.โอฬาร พงษ์พานิช ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 417 พ.ศ.2534 - พ.ศ.2541
10 พ.ต.ท.นิคม พลประสิทธิ์ ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 417 พ.ศ.2541 - พ.ศ.2545
11 พ.ต.ท.ปรีชา วังปรีชา ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 417 พ.ศ.2543 - พ.ศ. 2547
12 พ.ต.ต.มานิต นาโควงศ์ ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 417 พ.ศ.2547 - พ.ศ. 2550
13 พ.ต.ท.คำมูล ปันทะวัง ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 417 พ.ศ.2550 - พ.ศ.2551
14 พ.ต.ท.มานิต นาโควงศ์ ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 417 พ.ศ.2551 - พ.ศ.2553
15 พ.ต.ต.จาริพัฒน์ ทองแดง ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 417 พ.ศ.2553 - พ.ศ.2557
16 พ.ต.ท.เชาวลิต ฆังคะรัตน์ ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 417 พ.ศ.2557 - พ.ศ.2561
17 พ.ต.ท.จอมภพ เสียงเพราะ ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 417 พ.ศ.2561 - พ.ศ.2563
18 พ.ต.ท.อภิสิทธิ์ รอดน้อย ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 417 พ.ศ.2563-พ.ศ.2564
19 พ.ต.ท.วีระศักดิ์ คงเพชร ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 417 พ.ศ.2564-พ.ศ.2566
20 พ.ต.ต.อมรศักดิ์ กลิ่นเมฆ ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 417 พ.ศ.2566- ปัจจุบัน

copyright ©  2020 By Border patrol police campany 417
จัดทำโดย
ดาบตำรวจวิสูจน์ ชาแก้ว ร้อย ตชด.417