เมื่อ 30 ต.ค.66 จัดกำลังพลร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา รร.ตชด.ในพื้นที่รับผิดชอบ
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 หน่วยได้จัดกำลังพลจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาสัญจร รร.ตชด. โดยได้ดำเนินงานลักษณะบูรณาการร่วมกับวิ คณะอาจารย์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี, วิทยาลัยการอาชีพไชยา ,จนท.สาธารณสุขอำเภอละแม,สสจ.ชุมพร และบุคคลากรจากสำนักงานส่งเสริมวิชาการเขต 10สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ เพี่อบริการตัดผมชาย-หญิง ,บริการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ พร้อมกับบริการทางการแพทย์เบื้องต้น ให้กับเด็กนักเรียนและผู้ปกครองและประชาชนในพื้นที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมนำกำลังพลจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงด้านอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม และปรับภูมิทัศน์ ณ รร.ตชด.บ้านกอเตย , รร.ตชด.สิริราษฎร์ และ รร.ตชด.บ้านสวนเพชร พร้อมแจกสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ให้แก่นักเรียน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี